Friska och engagerade medarbetare, lägre kostnader och ett starkt Employer Brand står på varje arbetsgivares önskelista. Så hur når vi dit? De flesta organisationer förstår idag värdet av en medarbetarundersökning, att ta reda på den upplevda trivseln och arbetsmiljön. Men att bara mäta räcker inte, efter själva mätningen fortsätter vanligen vårt arbete. Då kan vi hjälpa er att få effekt av er mätning, genom att analysera svaren och utifrån det ta fram handlingsplan och konkreta åtgärder för att förbättra resultatet. 

Personer som upplever arbetsmiljöproblem har ett produktionsbortfall på 30-40 % vilket motsvarar 12-16 h/vecka*. Kostnaden för sjukfrånvaro och ohälsa ligger i snitt på ca 30.000 kr/anställd och år (i företag med 30–200 anställda). Då har vi inte räknat med kostnaden för sjuknärvaro och dess effekter på en organisation.

En långtidssjukskriven medarbetare medför stora kostnader både i mänskligt lidande, tid och pengar. Rehabprocessen blir lätt både tidskrävande och kostsam – så det finns all anledning att jobba proaktivt och förebyggande. Det är det bästa sättet att säkerställa och bibehålla kompetens, engagemang, trivsel och produktivitet i organisationen.

 

Hur ökar vi välmående och engagemang i organisationen?

 

Kartläggning är alltid utgångspunkten

“Utan spaning, ingen aning” heter det gamla uttrycket. Därför bör starten för allt arbetsmiljöarbete vara en evidensbaserad hälso- och arbetsmiljöscreening som ger er svar på: Hur mår medarbetarna egentligen? Finns det problem? I så fall var? Är ni den arbetsgivare ni vill vara? Utan en nulägesanalys som utgångspunkt för ert fortsatta arbete blir handlingsplaner och åtgärder mest verkningslösa chansningar.

Utifrån analysen av svaren kan vi sedan utforma era insatserna rätt, så att ni når era önskade resultat.

Den bästa effekten för att skapa välmående och engagemang får du när även medarbetarna är delaktiga i lösningen. För en proaktiv och långsiktigt hållbar lösning krävs att vi tittar på alla delar, analysen innefattar därför inte bara arbetssituation utan även hälsa och privatsituation.

Arbetsgivaren ska (enligt AFS 2015:4; om organisatorisk och social arbetsmiljö) bl. a bedriva ett systematiskt arbete med att:

  • Kartlägga och identifiera risker
  • Sätta mål för förbättringar
  • Vidta åtgärder och ha en handlingsplan
  • Följa upp åtgärder

Den hälso- och arbetsmiljöscreening vi gör är en godkänd kartläggning enligt AFS 2015:4. Förutom rapporter med strategisk information på organisations- och teamnivå till HR och chefer, får deltagarna även individuell återkoppling med konkreta tips och verktyg. Efter kartläggningen av medarbetarnas mående och situation kan vi identifiera risker och erbjuda rätt åtgärder.

 

* Enligt en studie av Karolinska Institutet 

Våra HR-strateger kan även hjälpa er med andra delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Allt från analys av resultatet, handlingsplaner, operativa åtgärder som t. ex. chefs- och teamutveckling, chefsstöd, policyarbete, utbildning och workshops, till den så viktiga uppföljningen. Vi är specialister som hjälper till brett strategisk, men även operativt på djupet

Vi startar med den Web-baserade kartläggning som tar ca 15-20 minuter för medarbetarna att utföra. Kan göras i telefon, på platta eller dator.

  • Ni får analys och digital återkoppling på organisations-, grupp- och individnivå (endast deltagarna själva).
  • Enkelt att integrera med era befintliga processer.
  • Hjälper er göra kontinuerliga mätningar till en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete.

 

Vill du veta mer?

Intresserad av att höra mer om verktyg för att mäta nuläget? Vill du kanske boka en demo? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med screening, handlingsplaner, policyer, utbildning eller andra åtgärder för att öka ert välmående och engagemang och minska stress?

Klicka då här och skriv kort om ditt önskemål, så återkommer vi till dig snarast!