Förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkring, smart eller stolleprov?

Förmånsbeskattning

 

Om mindre än en månad* kommer vi som har förmånen att arbetsgivaren bekostar privat vård, sjukvårdsförsäkring, erbjuder ögonlaserbehandling, IVF-behandling etc att förmånsbeskattas.

Många är de som ställer sig frågande till det kloka i beslutet med förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren – så även vi. Väldigt mycket i resonemangen kring beslutet haltar betänkligt.

Argumenten för ändringen är, enligt Regeringskansliets hemsida, bl. a. ”Regeringen anser att det saknas skäl att behandla hälso- och sjukvårdsförmåner skatterättsligt annorlunda än andra förmåner som ska tas upp till beskattning och föreslår därför att skattefriheten slopas.” Vilka andra förmåner som avses kan man ju fråga sig – då företagshälsovård, friskvård, rehab och förebyggande vård även framgent inte kommer att förmånsbeskattas. Förmåner som i vår mening är i samma kategori som sjukvårdsförsäkring (och som ofta ingår i just en sjukvårdsförsäkring).

Påpekas bör i sammanhanget att dessa förmåner inte heller idag på något vis är skattebefriade, de är i högsta grad skattepliktiga för arbetsgivaren.

Vi är idag runt 600 000 svenskar som har en sjukvårdsförsäkring. De flesta av oss får den betald via vår arbetsgivare, mot bruttolöneavdrag eller helt bekostad av arbetsgivaren, som en investering i oss som personal och vår hälsa.

Vi är inte 600 000 extrema höginkomsttagare (som en del fördomar vill göra gällande), utan till övervägande del medelavlönade tjänstemän och arbetare, inom såväl privat näringsliv som kommunal sektor.

Vi betalar vår skatt och bidrar därmed till att finansiera vår allmänna vård. Vi går inte heller före i någon kö, en annan vanlig missuppfattning – vi går i en helt annan kö. Försäkringen bekostar den eventuella privatvård som behövs och vi upptar (i de fall du går via din försäkring) inga resurser från den allmänna vården.

Man kan i princip säga att din utnyttjade vård redan idag är betald två gånger. Efter den 1 juli ska du alltså betala den en tredje gång.

Om vi nu för en stund leker med tanken att dessa 600 000 personer, som en konsekvens av den ökade kostnaden, säger upp sin försäkring; Vad händer då? När du vid skada eller sjukdom istället ska slussas in i den allmänna vården – finns resurserna för det då?

Eller är det så att vår regering kallt utgår ifrån att du ska inse de stora fördelarna och behålla din försäkring, trots att du nu får betala en extra peng i månaden för den? För något du tidigare kände var en förmån? Något du kanske t.o.m. en gång i tiden valde framför högre lön?

Sannolikt blir effekten nu precis densamma som när våra finanspolitiker räknande på höjda skatteintäkter genom utfasning av avdragsrätten för privat pensionssparande – skatteintäkten minskar, till följd av att produkten väljs bort. Med andra ord – färre skatteintäkter och fler som ska nyttja redan ansträngda resurserna i den allmänna vården.

De arbetsgivare som insett fördelarna med att ta hand om sin personal, som ser till att vi får vård och insatser inom rimlig tid för att undvika långa sjukskrivningar – hur ska de hantera den här situationen på ett effektivt sätt?

Vilka konsekvenser får beslutet för alla anställningsavtal där förmånen av en sjukvårdsförsäkring ingår? Hur är det tänkt att det rent praktiskt ska hanteras? Det går ju knappast att tvinga någon att ha en ”förmån” som du själv ska betala för.

Hur går det med kollektiva avtal som bygger på att all personal är med för att få till en vettig prisbild? Ska lönerna höjas för att kompensera för bortfallet? Hur går det då om det politiska beslutet dras tillbaka efter valet i höst, ska lönerna sänkas igen då?

Är tanken verkligen att vi ska backa in i framtiden? Alla undersökningar pekar på att andra förmåner än just lön blir allt mer viktigt och värdefullt för medarbetarna. Hur kan man i ljuset av det ta bort möjligheten att konkurrera om arbetskraft med annat än just lön?

Modernt? Nej, verkligen inte. Kommer det att minska köerna i vården? Sjukskrivningarna? Den psykiska ohälsan? Definitivt inte! Kommer det att ge nya fräscha skattekronor och fördelar till oss som kollektiv? Högst osannolikt.

Så är då beslutet klokt eller ett stolleprov? Ja, avgör själva…

 

*2018-07-01