Myter om sjukvårdsförsäkring

Det florerar så mycket myter kring privat sjukvårdsförsäkring. Vi ska försöka reda ut begreppen lite nedan: 

  1. De som har en sjukvårdsförsäkring går före i vårdköerna

Nej, detta hör vi ofta men det är en felaktig missuppfattning. Den med sjukvårdsförsäkring går inte före i kön.

Det finns i dag flera köer till vården:
Landstingskön, vilken vård du får och inom vilken tidsram bestäms av hur det landsting du tillhör prioriterar.
En kö om man betalar för sin vård helt själv direkt till en privat vårdgivare.
Den tredje kön är de med privat sjukvårdsförsäkring. Vården ges då av de privata vårdgivare som försäkringsbolaget har avtal med. Försäkringspatienter behandlas aldrig i landstingets regi, de tar därför inte någon annans plats i landstingskön.

En del landsting köper vård från privata vårdgivare. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivaren då alltid ge vård åt landstingets patienter i första hand. I mån av utrymme tar vårdgivarna sedan emot försäkringspatienter. Det betyder att försäkringspatienter inte heller hos de privata vårdgivarna går före i kön.

Läs mer på:  https://svenskforsakring.se/

 

  1. Att många har privata sjukvårdsförsäkringar gör att vårdköerna blir längre

 Nej, sannolikt precis tvärtom. Sjukvårdsförsäkringen finansierade ca 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer under 2016. Vård som annars skulle behöva utföras av landstingen och därmed förlänga deras köer.

Det är därför rimligt att anta att sjukvårdsförsäkringarna snarare bidrar till att korta ned köerna till vården. Landstingen avtalar med de privata vårdgivarna om de timmar de anser sig behöva och deras patienter går de före patienter med sjukvårdsförsäkring. I annat fall skulle den privata vårdgivaren bryta mot Hälso- och sjukvårdslagen.

 

  1. Det är bara de rika och priviligierade som har en privat sjukvårdsförsäkring

Nej, sjukvårdsförsäkring är faktiskt vanligast bland låg- och medelinkomsttagare. Branscher där försäkringarna är absolut vanligast är bygg och anläggning, finansiella tjänster och detaljhandel.

Sjukvårdsförsäkring finns inom alla sektorer och lönenivåer. Något fler män än kvinnor har försäkring. Det beror främst på att sjukvårdsförsäkring är ovanligt inom offentlig sektor, där hög andel kvinnor jobbar.

Arbetsgivare uppger att de tecknar försäkringen för att förebygga och korta ned sjukfrånvaron för alla sina anställda. Att detta är med sanningen överensstämmande tyder ju det stora spannet i löne- och befattningsnivå tyder också på.

  1. Sjukvårdsförsäkringen leder till att vården blir mindre jämlik

 Nej, sjukvårdsförsäkringen står för 1 procent, landstingen för 99 procent av de totala kostnaderna för vård. Därför blir vården just så jämlik den är inom och mellan landstingen.

Framtidens vårdbehov är en av de största utmaningarna vi står inför. Varje landsting gör sina egna prioriteringar och sätter upp egna bestämmelser. Det innebär tyvärr att det finns regionala skillnader i väntetider, den vård och behandling som ges etc. men detta beror inte på de privata sjukvårdsförsäkringarna

 

  1. Sjukvårdsförsäkring minskar viljan att betala för offentlig vård

 Nej, det finns faktiskt inget som tyder på det. Den svenska viljan att betala skatt för att få vård, omsorg eller andra offentliga tjänster är generellt hög. I Sverige kan den offentliga, skattefinansierade vården inte ersättas av vård finansierad av sjukvårdsförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringen hanterar inte primärvård, livräddande insatser som akutvård, högintensiv vård eller vård i livets slutskede (palliativ vård) etc. De vanligaste behandlingarna inom sjukvårdsförsäkringen rör problem med rygg, nacke och knä.

 

  1. Arbetsgivare köper sjukvårdsförsäkringar till sina anställda för att komma undan skatt

Nej, arbetsgivare som satsar på att hålla sina anställda friska genom sjukvårdsförsäkringar betalar mer i skatt jämfört med om de skulle välja andra arbetsmiljö- och hälsotjänster som gymkort och företagshälsovård.

Arbetsgivare använder sig av en lång rad olika arbetsmiljö- och hälsotjänster för att hålla sin personal frisk och i arbete. Det kan vara sjukvårdsförsäkring, företagshälsovård, friskvårdsbidrag, rökavvänjning, hälsokontroller, stödsamtal m.m.

När arbetsgivare får frågan om varför de köper sjukvårdsförsäkring för sina anställda svarar de flesta att det underlättar planeringen av arbetet och minskar risken för produktionsbortfall genom att den anställde snabbt får tillgång till specialistvård. De kan också påbörja en eventuell rehabilitering tidigare. Sjukvårdsförsäkringen ger en ökad trygghet för både arbetsgivare och anställd.

Vid köp av företagshälsovård eller friskvårdsbidrag får arbetsgivaren göra avdrag för kostnaden och den anställde förmånsbeskattas inte. När arbetsgivaren köper en sjukvårdsförsäkring får de däremot inte göra avdrag för kostnaden. Arbetsgivare som köper sjukvårdsförsäkring för sina anställda betalar alltså mer i skatt för sjukvårdsförsäkring jämfört med många andra arbetsmiljö- och hälsotjänster.

  1. Bara unga och friska kan köpa en sjukvårdsförsäkring

Nej, inte om du köper sjukvårdsförsäkringen som gruppförsäkring genom din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Då sker ingen hälsoprövning.

Om du ska köpa försäkringen själv (individuell försäkring) måste du normalt vara under 64 år, fullt arbetsför och inte ha varit sjukskriven i mer än 14 dagar under de senaste 3 månaderna.

För den som är anställd eller medlem i exempelvis ett fackförbund kan sjukvårdsförsäkring i vissa fall tecknas som så kallad gruppförsäkring hos arbetsgivaren/medlemsorganisationen. Då sker inte någon hälsoprövning och oftast är premien något lägre jämfört med en individuell försäkring.

Alla som ännu inte har fyllt 64 år har normalt möjlighet att köpa en sjukvårdsförsäkring själv (individuell försäkring). Inför ett köp av en individuell försäkring sker en så kallad hälsoprövning för att beräkna priset på försäkringen. Om du har en skada när du köper försäkringen har du under en karensperiod inte rätt till ersättning för den skada som du redan har.

För att få köpa en försäkring ska du vara fullt arbetsför. Det betyder att du inte får ha varit sjukskriven i mer än 14 dagar under de senaste 3 månaderna. I den meningen måste du därför vara frisk när du tecknar försäkringen.