Vi måste bli bättre på psykosocial arbetsmiljö.

psykosocial arbetsmiljö

 

För det är inte bara på en viss teater det brister… Arbetsgivarnas kunskaper kring psykosocial arbetsmiljö är generellt dålig visar Unionens Arbetsmiljöbarometern*.

 

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och ständigt ökande. Bland tjänstemän är arbetsmiljöproblem nästan uteslutande beroende på psykosociala faktorer.

 

Vi behöver höja kunskapsnivån i ämnet för att kunna bryta trenden. De som ansvarar för arbetsmiljöfrågor behöver utbildning, verktyg och stöd för att kunna hantera arbetet på bästa sätt.

Frågorna måste högre upp på agendan och prioriteras. Ett strukturerat och ständigt pågående arbetsmiljöarbete med tydliga rutiner och policyer för hur vi ska jobba är steg ett.

 

För att kunna göra något åt eventuella problem måste vi veta om dem och deras omfattning. Kartläggning och kontinuerliga mätningar för att se hur det faktiskt står till med vårt välmående är steg två.

Utarbeta handlingsplaner och åtgärder av problemen är nästa steg. Sen får vi inte glömma den viktiga uppföljningen av åtgärderna och att mäta igen, så vi ser om vi fått rätt effekt av åtgärderna.

 

Ta hjälp av extern experter om det behövs. Arbetsplatsen ska inte få göra oss sjuka.

 

 

*Årlig undersökning om arbetsmiljö.