Analys

När vi kommer i kontakt med ett nytt kundföretag så behöver företagets förutsättningar analyseras.  Detta för att vi ska ha förutsättningarna klara för oss inför en kommande upphandling av försäkringslösning. En viktig del av vårt arbete är att våra kundföretag ska ha en så bra lösning som möjligt, vilket ställer krav på att den initiala analysen utförs på ett korrekt sätt.

Nulägesanalys

I en nulägesanalys tar vi hänsyn till en rad parametrar, lite beroende på vad det är för typ av företag. Följande moment behandlas:

 • Granskning av befintlig pensions- och försäkringspolicy
 • Vilka försäkringsmoment/produkter ingår i befintlig lösning?
 • Hur ser kostnads- och avgiftsstrukturen ut i lösningen?
 • Erbjuds rådgivning till medarbetarna; form och struktur?
 • Vad är syftet och målet med att erbjuda personalen ett försäkringspaket?
 • Hur ser den administrativa belastningen ut?
 • Hur finansieras rådgivning och administration?
 • Hur är era avtal formulerade och vilka tjänster ingår i dessa?
 • Hur är medarbetarnas upplevelse av den erbjudna lösningen och rådgivningen?

ITP-Analys

Väldigt många företag har idag ITP, den pensions- och försäkringslösning som ursprungligen förhandlades fram av arbetsmarknadens parter på sent 1950-tal. Under åren som gått har ITP-planen förändrats på flera områden, flera gånger. Sedan 2007 finns det två varianter av ITP. Avdelning 2, som är den äldre modellen, är en förmånsbestämd lösning, vilket gör det svårt för företagen att budgetera med kostnaderna för detta system i samband med framförallt nyanställningar. Många företag ser därför över konsekvenserna av att byta till den betydligt mer moderna avdelning 1, som är ett avgiftsbestämt system.

Andra företag har idag ingen kollektivavtalad lösning utan en individuell lösning, vilken man kanske misstänker att det finns fördelar med att lämna till förmån för ITP avdelning 1.

Oavsett frågeställning angriper vi denna och analyserar för- och nackdelar för företagets räkning.

Kostnadsanalys

Kostnader och avgifter är ofta någonting som får stort utrymme i media och som är viktigt att ta hänsyn till. I vårt uppdrag ligger att ge er som kund/arbetsgivare så hög verkningsgrad som möjligt för er investering, alltså för de premier ni betalar. I detta sammanhang är det mycket viktigt, inte minst ur ett employer branding perspektiv att ta kontroll över kostnaderna och tydligt och transparent visa medarbetarna att man tar ansvar för deras pensionspengar och skapar så goda förutsättningar som möjligt för dem.

Problemställningen i sig är mångfacetterad och det är inte givet att den billigaste lösningen är bäst, även om den naturligtvis kan vara det. Detta beror i sin tur på vilken typ av kund man är, är man en aktiv fondbytare som är intresserad av indexfonder med låga kostnader eller tillhör man den större massan som behöver någon som aktivt ser över ens innehav.

I en jämförelse undersöker vi bland annat:

 • Avgifter i försäkringsskal
 • Kostnader för riskförsäkringsmoment
 • Fondutbud gällande fondernas egenskaper och förvaltningsavgifter
 • Övriga förvaltningsformer, garantimodeller och traditionell förvaltning
 • Varumärke och bakomliggande finansiell stabilitet
 • Uthållighet avseende produktens prestanda, t ex solvens- och konsolideringsanalys
 • Vad är det för typ av kund som produkten riktar sig mot – skall den erbjudas era medarbetare?

Förvaltningsanalys

Den absolut viktigaste parametern för hur stor den framtida pensionen ska bli (näst efter storleken på premien), är hur kapitalet förvaltas och vilken avkastning du lyckas få över tiden. På marknaden finns idag en mängd olika lösningar, från den traditionella förvaltningen till fonder, fondportföljer och en mängd olika garantifonder. Populariteten i förvaltningsformerna tenderar att variera i relation till hur avkastningen varit de senaste åren. När man diskuterar pensionssparande ska man komma ihåg att sparhorisonterna ofta är väldigt långa, betydligt längre än en enda börscykel. Innebörden av detta är att vi tror på att hitta en förvaltare med kontinuitet och en metodik som kan uppvisa en tillräckligt god historik.

När vi jämför olika förvaltare och förvaltningsformer undersöker vi bland annat:

 • Hur länge har förvaltningsmodellen funnits?
 • Finns inslag av garanti?
 • Vad kostar i så fall garantin?
 • Vad kostar förvaltningen?
 • Vem står bakom förvaltningen?
 • Vem är förvaltaren?
 • Vad har förvaltningen för metodik?
 • Hur stor är aktiviteten i förvaltningen?
 • Hur har förvaltaren klarat tidigare marknadssvängningar?
 • Har förvaltaren ett referensindex?
 • Diverse statistiska mått på hur förvaltningen presterat i förhållande till referensindex?

Kompletteringsregelsberäkning

Det finns många situationer när det, både för stora och mindre företag, finns anledning att överväga kompletterande pensionsavsättningar utöver de som man redan gör.

Till exempel kan ett företag bestämma sig för att erbjuda vissa anställda avgångspension genom att avsluta sin anställning i förtid mot att de exempelvis får en del av sin lön fram till 65 års ålder.

Ett annat exempel kan vara den egna företagaren som har gjort ett bra resultat ett år och som vill göra en extra avsättning till pensionen, men där ordinarie avdragsregler inte räcker till.

Det finns också exempel där ordinarie pensionsutfästelse inte ryms inom det ordinarie avdragsutrymmet, eller då anställda medges att avstå lön eller bonus till pension.

Oavsett anledning så behöver man göra en beräkning för att få fram det möjliga avdragsutrymmet så att man inte sätter av för mycket pengar. Beräkningarna kräver en hel del bakgrundsinformation samt kännedom om vilka beräkningsantaganden som skall gälla.

Vi ser till att ni får en korrekt utförd beräkning och ett bra beslutsunderlag för er extra avsättning, samt erforderliga underlag till ekonomiavdelningen och revisorn.