Försäkringspolicy

VD-policy och VD-avtal

Det är mycket vanligt att VD och andra ledande befattningshavare har försäkringsförmåner som avviker från de som övriga anställda har. Vi hjälper er att bygga marknadsmässiga och effektiva försäkringspolicys och avtal för VD och andra ledande befattningshavare.

En VD policy innehåller i många avseenden liknande förmåner som en vanlig pensionspolicy, men avviker samtidigt ofta på ett antal punkter.

VD omfattas inte av kollektivavtal eller lagen om anställningsskydd och har ofta:

 • Avvikande förutsättningar för nivå på pensionspremie
 • Kompletterande sjukförsäkring
 • Komplettering avseende andra försäkringsmoment
 • Avvikande villkor vid uppsägning

Pensionspolicy

En pensionspolicy kan vara mer eller mindre detaljerad, muntlig eller skriftlig. Vår erfarenhet säger att i strävan att optimera sin verksamhet så är ett tydliggörande av förmånerna till de anställda via ett fysiskt dokument ett bra verktyg.

En pensionspolicy är ett mycket viktigt och kraftfullt styrdokument som bör finnas på alla företag. Detta gäller oavsett om företaget omfattas av kollektivavtal, eller har valt att upphandla individuella pensions- och försäkringslösningar.

I en pensionspolicy stipulerar man förutsättningarna för det pensions- och försäkringspaket som man erbjuder de anställda och vinner med detta ytterligare en rad fördelar.

 • Tydlighet gentemot medarbetarna
 • Ger ett professionellt intryck vid rekrytering
 • Stärker ert employer brand både internt och externt
 • Mindre troligt att det förhandlas kring denna förmån – ni erbjuder ett färdigt paket
 • Det blir tydligt för den personal som hanterar pensioner vad som gäller
 • Risken för misstag i samband med försäkringsfrågor reduceras kraftigt
 • Rådgivningen till er och medarbetarna blir ännu bättre då ramarna blir tydligare
 • Tydligt och klart vad som gäller vid anställnings upphörande
 • Tydligt vilka förutsättningar som gäller för att få ta del av förmånerna
 • Tydliggör arbetsgivarens och medarbetarens ansvar