Linda och Johan

Pensioner

Det talas mycket om pensioner. Överallt i media får vi lära oss hur viktigt detta är att tänka på. Vad är då pension egentligen? Var kommer den ifrån och hur kan man påverka den? Hur skall jag som företagare tillse att min personal har rätt pensionslösning och hur skall jag som privatperson/anställd veta vad jag skall tänka på?

Allmän pension (Orangea kuvertet)

Basen i den framtida pensionen utgörs av den allmänna pensionen. Denna finansieras genom arbetsgivaravgifter och pensionsavgifter. Den allmänna pensionen innehåller bl.a premiepension, som vi alla kan vara med och påverka. För de allra flesta är denna del, långt ifrån tillräcklig. Av denna anledning är det brukligt att arbetsgivare betalar tjänstepension.

Tjänstepension

I en alltmer konkurrensutsatt marknad är personalen den viktigaste resursen och arbetsgivaren inser vikten av att behålla och attrahera kompetent personal. Dessutom är försäkringskostnader en stor del av personalkostnaderna och det är viktigt för företaget att få ut så mycket som möjligt för den erlagda premien.

Optimal Advice hjälper kundföretag att minska kostnader, frigöra resurser och få valuta för försäkringspremien.

Sammantaget ingår en mängd moment i hela processen; behovsanalys, omfattningsdefinition, pensionspolicy, individuella val, produktion och administration.

Behovsanalys och nulägesrapportering

Först av allt genomför vi en noggrann behovsanalys som även innefattar en kontroll och rapportering av befintlig försäkringsstatus. Detta första steg i processen är viktigt och lägger grunden för det fortsatta arbetet.

Läs mer under Analys

Pensionspolicy

Omfattningen definieras i en pensionspolicy och ingår som en del i anställningsavtalen med personalen. Pensionspolicyn innehåller ramar och regelverk mellan företaget och anställda. Hur stor är den anställdes disponibla premie? Vad får den anställde välja?
Även en rad tilläggsmoment som t ex löneväxling och gruppförsäkring kan ingå.

Läs mer under Försäkringspolicy

Individuella val

Den anställde gör sina individuella anpassningar beträffande ersättning vid sjukdom, dödsfall, olycksfall och pension.
I denna process råder ett intimt samarbete med Optimals rådgivare som lotsar den anställde rätt utifrån dennes individuella situation och de ramar som regleras i arbetsgivarens policy.

Läs mer under Rådgivning

Produktion och administration

Efter definitioner och val skall försäkringsgivare producera försäkring och avtal. Optimal initierar detta arbete och ser till att allt går rätt till och att försäkringar utfärdas enligt avtalade modeller. Den fortlöpande administrationen består av dynamisk anpassning efter förändrade anställningsförhållanden, lönejusteringar, försäkringsfall, fakturering och diverse beräkningsunderlag för bonustillägg och bokslutsunderlag etc.

Läs mer under Administration

Resultat

Genomförs processen i linje med dessa steg kommer arbetsgivaren att ha en konkurrenskraftig tjänstepensionslösning vilken såväl uppfyller de allmänna krav som ställs på företaget som de önskemål som chefer, nyckelpersoner och övrig personal ställer.

Detta innebär bl.a:

  • Rätt försäkringsskydd enligt lag och avtal
  • Kontroll över företagets löpande kostnader för försäkring
  • Enkla och väl fungerande administrativa rutiner
  • Personal med rätt förmåner enligt policy, som känner att företaget skapat ett mervärde

Direktpension – Ett komplement till avdragsgill pensionsavsättning

Lösningen är i grunden en pensionsutfästelse som företaget ställer till den anställde. Det är en vanlig konstruktion då det ordinarie avdragsutrymmet för pensionsavsättning redan är förbrukat. En annan anledning kan vara att man vill kunna villkora förmåner till chefer och nyckelpersoner.

Utfästelsen om direktpensionen kan säkerställas på flera olika sätt. En vanlig konstruktion är att företaget tecknar en kapitalförsäkring som pantförskrivs till den anställde. Samtidigt har företaget skrivit en pensionsutfästelse till den anställde, exempelvis att denne har rätt till pension mellan 60 och 65 års ålder, med en viss given nivå. Till grund för det belopp som ska utbetalas ligger kapitalförsäkringen, som då också är den säkerhet som tryggar utfästelsen.

Privat pensionssparande

Den allmänna pensionen och tjänstepensionen utgör tillsammans den övervägande delen av vad som utbetalas i pension i framtiden. Dock är det för de allra flesta viktigt att komplettera dessa delar med ett privat pensionssparande. Frågor kring detta behandlas i den individuella rådgivningen.

Läs mer under Löneväxling