Trygghet

Alla människor i Sverige omfattas av ett grundläggande försäkringsskydd genom de socialförsäkringar som finns, finansierade genom skatter. Utöver detta omfattas många av kollektivavtalade trygghetsförmåner genom anställning. I de flesta fall är skyddet för dåligt för att skapa den trygghet som behövs för en själv och ens familj. Det finns moment som inte ingår och ofta är de ersättningsnivåer som gäller alldeles för låga.

På Optimal hjälper vi arbetsgivare att upphandla och erbjuda kompletterande skydd för sina medarbetare, samtidigt som vi rådgör med anställda om behov och omfattning av kompletteringar.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring skyddar anställda mot inkomstbortfall vid långvarig sjukskrivning. Försäkringen kan tecknas på olika nivåer och utgör ett mycket viktigt skydd, framförallt för de som har lite högre inkomster och som kan drabbas av större inkomstbortfall, eftersom det finns ett inkomsttak i den allmänna försäkringen.

Även om en sjukförsäkring ofta ingår i en standardlösning, finns det stora fördelar med att denna typ av försäkring upphandlas separat, såväl av kostnadsskäl som av administrativa skäl. Även villkor och tillgänglighet kan anpassas på ett mer effektivt sätt vid separat upphandling.

Efterlevandeskydd – Livförsäkring

De flesta omfattas genom anställning av TGL – tjänstegrupplivförsäkring. Oftast är detta skydd inte tillräckligt och du som anställd/privatperson behöver komplettera med privata livförsäkringar. Arbetsgivare behöver betänka kostnaden och utnyttja möjligheten till klok upphandling med bibehållna förmåner, men med lägre avgifter.

Olycksfallsförsäkring

De flesta omfattas genom anställning av TFA – trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Oftast är detta skydd inte tillräckligt och behöver kompletteras med privata olycksfallsförsäkringar. Även arbetsgivare kan påverka anställdas försäkringsskydd genom kloka upphandlingar av gruppförsäkringslösningar.

Sjukvårdsförsäkring

I takt med att kraven på oss som individer och på samhället i stort ökar leder detta till högre krav även på den svenska vårdapparaten. Fler och fler företag inser vikten av att ha personalen i arbete i så hög utsträckning som möjligt. Ur den anställdes perspektiv gäller det att kunna producera på arbetet, hinna med sin familj och ha en kvalitativ fritid. Den gemensamma nämnaren i fallet med vårdförsäkring är snabb tillgänglighet och att befinna sig i sjukvårdsköer så kort tid så möjligt. Både anställd och arbetsgivare vill ha bra och rätt behandling så fort det bara går. Anställda vill minimera personligt lidande och kostnader pga lönebortfall. Arbetsgivare vill ha medarbetaren på jobbet. Alla vill återgå till en friktionsfri miljö.