Upphandling

Vårdförsäkring

I takt med att kraven på oss som individer och på samhället i stort ökar, leder detta till högre krav även på den svenska vårdapparaten. Fler och fler företag inser vikten av att ha personalen i arbete i så hög utsträckning som möjligt och att rätt insats så snabbt som möjlighet ökar chanserna till kortare sjukskrivningar och lägre sjuktal. Vi vill alla kunna kunna gå till jobbet, hinna med familjen och ha en kvalitativ fritid. För den anställde gäller det att få rätt vård så snabbt som möjligt för att minska personligt lidande och konsekvenser av utebliven inkomst. Arbetsgivaren vill så snart som möjligt få tillbaka sina medarbetare, som är viktiga för verksamheten.

Den gemensamma nämnaren i fallet med vårdförsäkring är den höga tillgängligheten till rätt vård i rätt tid och att undvika att fastna i sjukvårdsköer.

När det gäller vårdförsäkring och olika typer av hälsoinsatser visar det sig att merparten av de företag som upphandlar denna typ av förmånspaket till sina anställda får igen investeringen många gånger om.

Vi hjälper er att,

  • Undersöka lönsamheten i att på ert företag applicera denna typ av hälsoinsatser
  • Undersöka vilket försäkringsbolag som erbjuder den bästa prestandan i relation till priset
  • Ta fram eventuellt kompletterande lösningar som rehabiliteringsprodukter, sjukfrånvarohantering mm.

Sjukförsäkring

Det finns många valmöjligheter när det gäller vilken typ av sjukförsäkring man ska erbjuda sina anställda. I många fall erbjuder försäkringsbolagen försäkringspaket där man slår ihop alla försäkringsmomenten och i vissa fall kan erbjudas mer eller mindre generösa rabatter. Å andra sidan finns det försäkringsbolag som uteslutande jobbar med riskförsäkring och redan från början erbjuder attraktiva rabatter och villkor. Vilken väg man ska gå är aldrig självklart utan beror helt på de individuella förutsättningarna på respektive företag.

Gruppförsäkring

Det finns mycket man kan göra för sina anställda som inte kostar företaget några egentliga pengar, men som skickar signalen att arbetsgivaren har ett bra totalerbjudande och bryr sig om sin personal.

Att erbjuda sin personal en gruppförsäkringslösning är en sådan sak. När en anställd börjar sin anställning ges ett försäkringserbjudande som ofta innebär, att man mot löneavstående får en del försäkringsmoment. Det kan vara exempelvis liv-, olycksfalls-, barn-, och sjukförsäkring. Den viktigaste parametern här är att de anställda ingår i en större grupp och får på så sätt försäkringar beviljade utan att fylla i hälsodeklaration och till avsevärt lägre pris! Den upplevda nyttan för de anställda som tidigare inte beviljats försäkring på grund av hälsoskäl kommer att vara väldigt stor.

Läs mer under Gruppförsäkring

Pensionsförsäkring

I media och i den allmänna debatten idag, finns ett stort fokus på låga avgifter. Lägre avgifter ger högre pension, sägs det. Detta är naturligtvis sant, allt annat lika. Tyvärr är inte verkligheten så enkel. Förutom vikten av låga avgifter, finns det flera andra faktorer som påverkar den framtida pensionen. Lika sant som att låga avgifter är bra allt annat lika, lika sant är det att olika produkter har olika prestanda och innehåll.

Optimal strävar efter att ge företaget och individen en så bra pensionslösning som möjligt, i våra upphandlingar avseende pensionsförsäkring tar vi hänsyn till en mängd olika faktorer, som; kostnadsuttag, förvaltningsformer, avkastnings- och återbäringsförutsättningar, produktkomplexitet, tillgänglighet, valmöjligheter, mm.

Läs mer under Tjänstepension