Sagt om oss

Sagt om oss

IPUs personlighetsanalys, även kallad DISC-modellen, är ett av väldens mest använda analysverktyg. Det är ett webbaserat personlighetsanalysformulär som synliggör beteenden,

DISC-analys/360°

Vi på Optimal Advice tycker att DISC-analys (IPU) är oslagbar modell när det gäller att mäta beteenden i team och för att utveckla det individuella ledarskapet hos chefer. När organisationen behöver mäta det generella ledarskapet tycker vi att en 360° analys är väldigt slagkraftigt. Den ger ett trovärdigt resultat, eftersom den mäter olika perspektiv på styrkor och svagheter. Båda analysverktygen skapar ett bra underlag för att ta fram en handlingsplan på ett enkelt och effektiv sätt för att stärka teamet och ledarskapet i organisationen.

IPUs personlighetsanalys, även kallad DISC-modellen, är ett av väldens mest använda analysverktyg. Det är ett webbaserat personlighetsanalysformulär som synliggör beteenden, drivkrafter och EQ. Verktyget ger en gemensam plattform att utgå ifrån och bidrar till ökad förståelse för sina egna och andras beteenden. Efter genomförd analys garanterar vi att du vet mer om dig själv, om andra och hur du ska förhålla dig till olikheterna. DISC-modellen är välkänt och används i många organisationer för att det är ett pedagogiskt och effektivt kommunikationsverktyg. Den kunskapen leder till ökad förståelse för beteenden och ger en gemensam företagskultur. Den bidrar även till ökad teamkänsla, bättre samarbete och träffsäkrare kommunikation internt och externt.

360° verktyget är otroligt effektivt när det finns behov av att utveckla chefer generellt. Vi tar fram ett urval av frågor som ställs till medarbetare, kollegor, chefer och övriga som vi kommer överens om. Analysen mäts utifrån olika infallsvinklar vilket leder till ett tydligt resultat som direkt pinpointar styrkor och utvecklingsområden. Utifrån resultatet är vi en strategisk rådgivare som ger förslag på åtgärder som bidrar till en långsiktig förändring.

Vi känner till den svåra problematiken att vara en duktig chef utifrån alla parametrar. Därför förespråkar vi att göra en 360° analys för att kartlägga nuläget för att i förlängningen sätta relevanta actionplans och strategisk rådgivning. Därefter är DISC-analysen ett ypperligt komplement för teamutveckling och anpassat individuellt ledarskap. Det arbetet kommer garanterat att göra vägen enklare och tydligare för chefen och organisationen att jobba i rätt riktning. Vi har gjort det förr och vi gör det gärna igen.

Kontakta oss för mer information