Juridik

Tillstånd och tillsyn

Optimal Advice har erhållit tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring och fondandelar. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet medan registreringen finns hos Bolagsverket. Optimal Advice i Sverige AB har organisationsnummer 556778-7857.

Ansvarsförsäkring

Enligt lag finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare och Optimal Advice har tecknat sådan försäkring för försäkringsförmedlingen. Försäkringsgivare är QBE Insurance (Europé) Ltd, Sweden Branch (QBE) 516404-1880.

Försäkringsgivarens kontaktuppgifter:

QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige

Postadress                   Sveavägen 13, 111 57 Stockholm

Telefon nr                     08-587 514 00

E-post                         infoqbesweden@se.qbe.com

Enligt försäkringsvillkoren får den skadelidande rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån han eller hon inte har fått ersättning av Bolaget. Ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren inom skälig tid, dock senast 3 år efter det att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Den högsta ersättningen som kan betalas ut per skada uppgår till 1 250 618 EUR och till 2 501 236 EUR för alla skador under ett år.

Klagomål – om du inte är nöjd

För oss på Optimal Advice är det viktigt att Du som kund är nöjd och det är därför värdefullt för oss att få veta om Du har synpunkter eller klagomål på våra tjänster. Skulle Du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som vi tillhandahållit är det nödvändigt att Du hör av dig så snart som möjligt. Dröjsmål med att reklamera försämrar nämligen Dina möjligheter att få ersättning.

Du bör först och främst vända Dig till den medarbetare hos oss som Du har haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle Du fortfarande vara missnöjd efter detta kan Du gå vidare med att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

När Du lämnar klagomål skriftligen skall Du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om Du anger vilka medarbetare hos oss som Du har haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Skriftliga klagomål skall ställas till följande adress:

Optimal Advice i Sverige AB

Att: Klagomålsansvarig
Box 3004
200 22 Malmö

Vi vill i sammanhanget göra dig uppmärksam på att Du kan få vägledning i denna typ av frågor från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Tvistelösning

Om tvist mellan Optimal Advice och en kund som är konsument uppstår, kan denna prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvist kan även prövas av skiljenämnd eller allmän domstol.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation), innehåller regler beträffande behandling av dina personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter. I normalfallet är de personuppgifter som kan komma ifråga t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. I vissa fall kan vi även behöva inhämta och hantera s.k. känsliga personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. Detta kan t ex vara hälsodeklarationer och/eller läkarutlåtande, där uppgifter om din hälsa finns nedtecknade. Vid hantering av känsliga personuppgifter ber vi alltid om särskilt medgivande.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte beviljas och sedan försäkring avslutas i enlighet med de juridiska regler som gäller.

Enligt GDPR har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att bli ”glömd”, och få dina personuppgifter raderade, i de fall de inte är nödvändiga av andra högre vägande juridiska skäl eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.

För ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, rekommenderar vi dig att ta del av vår fullständiga integritetspolicy, som du hittar här: Optimal Advice Integritetspolicy

Förköpsinformation och allmänna villkor

Enligt gällande regelverk skall vi i god tid innan vi lämnar råd till dig, eller genomför distribution av försäkringar, tillhandahålla viss information om oss och vår verksamhet etc. Är du kund till oss finns denna information ständigt tillgänglig för dig i inloggat läge via din kundsida på vår kundwebb. Annars hittar du den här: Förköpsinformation.