Juridik

Tillstånd och tillsyn

Optimal Advice har erhållit tillstånd av Finansinspektionen för förmedling av livförsäkring och fondandelar. Finansinspektionen är tillsynsmyndighet medan registreringen finns hos Bolagsverket. Optimal Advice i Sverige AB har organisationsnummer 556778-7857.

Ansvarsförsäkring

Enligt lag finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Optimal Advice har tecknat ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlingen och för förmedlingen av och investeringsrådgivningen avseende fondandelar.

Enligt försäkringsvillkoren får den skadelidande rikta krav på ersättning direkt mot försäkringsgivaren i den mån han eller hon inte har fått ersättning av Bolaget. Ett sådant krav måste framställas till försäkringsgivaren senast 3 år efter det att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts.

Avseende försäkrinsförmedlingen uppgår den högsta ersättningen som kan betalas ut för varje skada till 1 250 618 EUR per skada och till 2 501 236 EUR för alla skador under ett år.

Avseende förmedlingen av och investeringsrådgivningen avseende fondandelar uppgår den högsta ersättningen som kan betalas ut för varje skada till 500 000 EUR per skada och till 750 000 EUR för alla skador under ett år.

Försäkringsgivarens kontaktuppgifter:

QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige
Sveavägen 9
111 57  STOCKHOLM

Tel.nr: 08-587 51400
Email: infoqbesweden@se.qbe.com

Klagomål – om du inte är nöjd

För oss på Optimal Advice är det viktigt att Du som kund är nöjd och det är därför värdefullt för oss att få veta om Du har synpunkter eller klagomål på våra tjänster. Skulle Du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som vi tillhandahållit är det nödvändigt att Du hör av dig så snart som möjligt. Dröjsmål med att reklamera försämrar nämligen Dina möjligheter att få ersättning.

Du bör först och främst vända Dig till den medarbetare hos oss som Du har haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle Du fortfarande vara missnöjd efter detta kan Du gå vidare med att skriftligen kontakta vår klagomålsansvarige.

När Du lämnar klagomål skriftligen skall Du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om Du anger vilka medarbetare hos oss som Du har haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Skriftliga klagomål skall ställas till följande adress:

Optimal Advice i Sverige AB

Att: Klagomålsansvarig
Box 3004
200 22 Malmö

Vi vill i sammanhanget göra dig uppmärksam på att Du kan få vägledning i denna typ av frågor från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

Tvistelösning

Om tvist mellan Optimal Advice och en kund som är konsument uppstår, kan denna prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvist kan även prövas av skiljenämnd eller allmän domstol.