Sagt om oss

Sagt om oss

Ni visade på stor initiativförmåga och kunnighet och lyckades tillsätta tjänsterna över förväntan.
Jag är imponerad över er förmåga att få ut den information man verkligen behöver för att kunna ta rätt beslut
 
Andreas

Optimal Advice jobbar efter en speciell metod för att genomlysa styrelse, företagsledning eller nyckelpersoner i en s.k. Management Audit eller Board Audit.  

I en sådan Audit utgår vi från människorna och rör oss på individ- och aggregerad gruppnivå. Med marknadens modernaste och vassaste verktyg för affärskopplad personbedömning tar vi reda på vilka personerna är i form av:  

  • Personlighet 
  • Drivkrafter 
  • Talanger 
  • Kultur de trivs i 
  • Färdigheter (intellektuellt, numeriskt, verbalt) 
  • Föredragna/ej föredragna arbetsroller och arbetsstil 
  • Gruppen som helhet och en karta över rollerna samt eventuella luckor

I en strukturerad rapport beskriver vi sedan möjliga fallgropar och hur dessa kan hanteras. Även gruppens styrkor redovisas, styrkor som det kan byggas vidare på. I varje grupp finns individer med olika förmågor, kompetenser och drivkrafter. De tar på sig olika roller –  undviker andra roller – och har lättare respektive svårare för vissa saker, som individer såväl som grupp. Genom vår Management Audit eller Board Audit får ni reda på hur individerna är som personer, vad som driver dem, vilka kompetenser de är starkast och hur de bäst kan komma till sin rätt. 

Inledningsvis tittar vi på individnivå. Identifierar styrkor och utvecklingsområden såväl som vilka roller de här personerna helst tar – och vilka de undviker. När den informationen aggregeras upp på gruppnivå blir det tydligt var det finns luckor att fylla. Vilka kompetenser skulle en eller flera nya individer behöva ha? Vilka roller det vore bra om ni kunde fylla?  

Utifrån dessa luckor kan vi också rekommendera hur detta kan hanteras i det befintliga teamet – vilka forum behövs för att vissa ämnen ska tvingas upp på dagordningen? Vilka frågor behöver ställas för att säkerställa att beslut tas i frågor där gruppens sammansättning gör att de hellre beslutar om andra saker?  

Detta ger ovärderlig information till en styrelseordförande eller VD. Det blir möjligt för honom eller henne att mer effektivt styra mot uppsatta mål. En styrelse träffas bara några gånger om året – att veta vad VD helst undviker, vad han/hon prioriterar och drivs av underlättar styrelsearbetet enormt. Att som VD ha samma insikt om sin ledningsgrupp gör det oerhört mycket lättare att styra mot målen.  

Vår Management Audit/Board Audit skapar en effektivare ledning och bättre affärsresultat.