Friska, välmående och engagerade medarbetare, lägre kostnader och ett starkt Employer Brand står på varje arbetsgivares önskelista. Så hur når vi dit?

De flesta organisationer förstår idag värdet av en medarbetarundersökning, att ta reda på den upplevda trivseln och arbetsmiljön. Att bara mäta är dock inte tillräckligt, vi måste också förhålla oss till reultatet och vidta de åtgärder som eventuellt behövs.  Vi kan hjälpa er att få effekt av er mätning, genom att analysera svaren och utifrån den ta fram handlingsplan och konkreta åtgärder för att förbättra resultatet. Utan åtgärder riskerar mätningar att endast bli en meningslös skrivbordsprodukt.

Personer som upplever arbetsmiljöproblem har ett produktionsbortfall på 30-40 % vilket motsvarar 12-16 h/vecka*. Kostnaden för sjukfrånvaro och ohälsa ligger i snitt på ca 30.000 kr/anställd och år (i företag med 30–200 anställda). Då har vi inte räknat med kostnaden för sjuknärvaro och dess effekter i organisationen…

En långtidssjukskriven medarbetare medför stora kostnader både i mänskligt lidande, tid och pengar. En rehabprocess blir lätt både tidskrävande och kostsam – så det finns all anledning att jobba proaktivt och förebyggande. Det är också det bästa sättet att säkerställa och behålla kompetens, engagemang, trivsel och produktivitet i organisationen.

 

“Hur ökar vi välmående och engagemang i vår organisation?”

 

Kartläggning är alltid utgångspunkten – “utan spaning, ingen aning”

“Utan spaning, ingen aning” heter det gamla uttrycket. Starten för allt vårt arbetsmiljöarbete är en evidensbaserad hälso- och arbetsmiljöscreening som ger svar på: Hur mår medarbetarna egentligen? Finns det problem? I så fall var? Är ni den arbetsgivare ni vill vara? Utan en nulägesanalys som utgångspunkt för ert fortsatta arbete blir handlingsplaner och åtgärder mest verkningslösa chansningar.

Den bästa effekten för att skapa välmående och engagemang får du när även medarbetarna är delaktiga i lösningen. För en proaktiv och långsiktigt hållbar lösning krävs att vi tittar på alla delar. Vår analys innefattar därför inte bara arbetssituation utan även hälsa och privatsituation, vilket är i sammanhanget unikt.

Arbetsgivaren ska (enligt AFS 2015:4; om organisatorisk och social arbetsmiljö) bl. a bedriva ett systematiskt arbete med att:

  • Kartlägga och identifiera risker
  • Sätta mål för förbättringar
  • Vidta åtgärder och ha en handlingsplan
  • Följa upp åtgärder

Det verktyg vi använder för hälso- och arbetsmiljöscreening ger er en kartläggning i realtid som är godkänd enligt AFS 2015:4. Förutom rapporter med strategisk information på organisations- och teamnivå till HR och chefer, får deltagarna även individuell återkoppling med konkreta tips och verktyg. Utifrån den efterföljande analysen av resultatet utformas era insatserna rätt, så att ni når de önskade målen.

 

* Enligt en studie av Karolinska Institutet 

Det är en web-baserad kartläggning som tar ca 15-20 minuter för medarbetarna att utföra. Kan göras i telefon, på platta eller dator.

  • Ni får en analys och digital återkoppling på organisations-, grupp- och individnivå (endast deltagarna själva).
  • Verktyget är enkelt att integrera med era befintliga processer.
  • Hjälper er göra kontinuerliga mätningar till en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete. Ni har själv möjlighet att styra intervallerna mellan kartläggningarna.

 

 Välmående och engagemangsmätningEfter kartläggningen av medarbetarnas mående och situation, identifierar vi risker och erbjuder rätt åtgärder. Våra HR-strateger kan såklart även hjälpa er med andra delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, allt ifrån:

  • Analys av resultatet från medarbetarundersökningen
  • Handlingsplaner
  • Operativa åtgärder som t. ex:

Vi kan även stötta er i den så viktiga uppföljningen. Våra specialister kan hjälpa till brett strategisk men även på djupet med operativa insatser.

Vill du veta mer?

Intresserad av att höra mer om verktyg för att mäta nuläget? Vill du kanske boka en demo? Eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till med åtgärder för att öka ert välmående och engagemang och minska stress?

Klicka då här och skriv kort om ditt önskemål, så återkommer vi till dig snarast!