Integritetspolicy

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation), innehåller regler beträffande behandling av dina personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet.

För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, din arbetsgivare, försäkringsgivare, försäkringsadministratörer och myndigheter. I normalfallet är de personuppgifter som kan komma ifråga t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. I vissa fall kan vi även behöva inhämta och hantera s.k. känsliga personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag. Detta kan t ex vara hälsodeklarationer och/eller läkarutlåtande, där uppgifter om din hälsa finns nedtecknade. Vid hantering av känsliga personuppgifter ber vi alltid om särskilt medgivande.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivare. Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte beviljas och sedan försäkring avslutas i enlighet med de juridiska regler som gäller.

Enligt GDPR har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att bli ”glömd”, och få dina personuppgifter raderade, i de fall de inte är nödvändiga av andra högre vägande juridiska skäl eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.

För ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter, rekommenderar vi dig att ta del av vår fullständiga integritetspolicy, som du hittar här: Optimal Advice Integritetspolicy.